Φωτ. αρχείου

Αλλάζουν όλα για επικίνδυνη -ανθυγιεινή εργασία

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για σύσταση επιτροπής που θα προτείνει αλλαγές όσον αφορά τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξέδωσαν τα υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας, Εσωτερικών και Υγείας.

Οι προτάσεις της επιτροπής πρέπει να κατατεθούν έως τις 30 Μαΐου και αναμένεται να τα αλλάξουν όλα καθώς θα εξεταστεί εκ νέου η κατηγοριοποίηση δικαιούχων, το πόσο συχνά εκτίθενται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι καθώς και ο τρόπος υπλογισμού του τελικού ποσού του επιδόματος.

Τι αναφέρει η ΚΥΑ

1. Συστήνεται Επιτροπή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για την εκπόνηση από κοινού με τους συναρμόδιους φορείς βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.

2. Αναφορικά με το καθεστώς χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, έργο της Επιτροπής είναι ιδίως:

Κριτήρια έκθεσης σε κίνδυνο

α) ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους,

β) ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος,

Ειδικότητες -κλάδοι

γ) η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.