Ανακλήθηκε η άδεια της ασφαλιστικής Alpha Insurance

Την άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας Alpha Insurance ανακάλεσε η εποπτική αρχή της Δανίας, Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority) στις 31 Μαΐου.

Στην Ελλάδα, η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση δραστηριοποιείται με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ) και εκπροσωπείται από την εταιρεία Eurostatus Ασφάλειες Α.Ε.

Για πληροφορίες σχετικά με την ισχύ των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους και τον προγραμματισμό πληρωμής ενδεχόμενων ζημιών, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στον ειδικό αντιπρόσωπο Eurostatus Ασφάλειες ΑΕ (τηλ. 216-4004100, fax 216-4004198, email: [email protected]).

Το ενημερωτικό της Eurostatus για την Alpha Insurance

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους συνεργάτες της, τη Δευτέρα 4 Ιουνίου, η Eurostatus ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Στα πλαίσια της εκκαθάρισης της Alpha Insurance A / S και κατόπιν συνεννοήσεως με τον αρμόδιο εκκαθαριστή, επανερχόμαστε προκειμένου να σας ενημερώσουμε αναφορικά με την ισχύ των καλύψεων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, για τις ζημιές που απορρέουν από αυτά.

Όλα τα συμβόλαια έχουν κάλυψη από το Επικουρικό Κεφάλαιο της Δανίας έως και 28 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αποστολής επίσημης ενημερωτικής επιστολής από την “Eurostatus Insurance S.A.” προς όλους τους ασφαλισμένους.

Πρόκειται για την επίσημη μεταφρασμένη επιστολή που αναμένεται να παραλάβει η “Eurostatus Insurance S.A.” την ερχόμενη εβδομάδα από τον αρμόδιο διορισμένο εκκαθαριστή της  “Alpha Insurance A / S” στη Δανία.

Όλες οι ζημίες για τα συμβόλαια που έχουν εκδοθεί από την “Alpha Insurance A /S” στην Ελλάδα, θα καλυφθούν στο σύνολό τους από το Επικουρικό Κεφάλαιο της Δανίας, υπό τους εξής όρους:

Εκκρεμείς ζημιές (πριν τις 8 Μαΐου 2018)

Το Επικουρικό Κεφάλαιο της Δανίας θα καλύψει όλες τις εκκρεμείς απαιτήσεις, πριν από την 8η Μαΐου 2018, ημερομηνία κατά την οποία η “Alpha Insurance A / S” τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Τρέχουσες ζημιές (μετά τις 8 Μαΐου 2018)

Το Επικουρικό Κεφάλαιο της Δανίας καλύπτει ζημίες που θα προκύπτουν έως και 28 ημέρες από την αποστολή προς τους ασφαλισμένους της επίσημης ενημερωτικής επιστολής. Όλες οι ζημίες που θα προκύπτουν σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα δηλώνονται στην “Eurostatus Insurance S.A.” που λειτουργεί ως ειδική αντιπρόσωπος ζημιών της “Alpha Insurance A / S” στην Ελλάδα, ακολουθώντας την ισχύουσα διαδικασία.

Εφιστούμε την προσοχή σας, ότι αυτές οι ζημιές θα πρέπει να έχουν αναγγελθεί στο Επικουρικό Κεφάλαιο της Δανίας το αργότερο έως έξι μήνες από την έκδοση της απόφασης περί θέσης σε εκκαθάριση, δηλαδή μέχρι την 8η Νοεμβρίου 2018.

Οποιαδήποτε αξίωση αναγγελθεί μετά την παρέλευση τους ως άνω εξαμήνου δεν θα καλύπτεται από το Επικουρικό Κεφάλαιο της Δανίας και μπορεί στη συνέχεια να καταχωρηθεί μόνο ως απαίτηση έναντι της εκκαθάρισης της  “Alpha Insurance Α / S”.

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία πληρωμής των ζημιών σε εβδομαδιαία βάση.

Τα αρμόδια τμήματα της Eurostatus Ασφάλειες Α.Ε. θα παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την αποπληρωμή των εκκρεμών αποζημιώσεων.

Οι πληροφορίες αυτές θα επικαιροποιούνται και στην επίσημη ιστοσελίδα της “Eurostatus Insurance S.A.”, www.eurostatus.gr.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και ότι έχουμε ήδη πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσουμε την πληρωμή όλων των ανεξόφλητων απαιτήσεων και εκείνων που θα προκύψουν, μέχρι την ημερομηνία που θα βρίσκονται σε ισχύ όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν εκδοθεί από την “Alpha Insurance A / S”  στην Ελλάδα».