Δήμος Θεσσαλονίκης: Σύμβαση με το ΑΠΘ για τη λειτουργία σταθμού καταγραφής αεροαλλεργιογόνων

Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του δήμου Θεσσαλονίκης και του ΑΠΘ για τη λειτουργία του σταθμού καταγραφής φυσικών αεροαλλεργιογόνων, ενέκρινε χθες Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, το δημοτικό συμβούλιο, στη διάρκεια της 9ης τακτικής συνεδρίασης.

Η σχετική σύμβαση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης που έχει συναφθεί ανάμεσα στις δυο πλευρές τον Ιανουάριο του 2016 και είναι μια προσπάθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης που αποσκοπεί στην προστασία της δημόσιας υγείας. Βασικός στόχος είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών, επισκεπτών της πόλης και αρμόδιων φορέων, προκειμένου να γνωρίζουν όλοι όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα αλλεργιών για τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία τους, καθώς και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο των συμπτωμάτων.

Με την υπογραφή ανανέωσης της σύμβασης ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναθέτει στο Α.Π.Θ., ως φορέα υλοποίησης, τα εξής:

Τη συνέχιση της λειτουργίας του αεροβιολογικού σταθμού, που εγκαταστάθηκε τον Ιανουάριο του 2016 στο Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης της περιόδου Δεκέμβριος 2015-Δεκέμβριος 2016

Τη συλλογή σε εβδομαδιαία βάση του αεροβιολογικού υλικού

Την εργαστηριακή (χημική) επεξεργασία του αεροβιολογικού υλικού και την προετοιμασία πλακιδίων για μικροσκοπική παρατήρηση σε ημερήσια βάση

Την ταυτοποίηση και καταμέτρηση του συνόλου των κόκκων γύρης και των σπορίων μυκήτων, καθώς και επιμέρους ταξινομικών μονάδων φυτών και μυκήτων αντίστοιχα

Την καταχώρηση και επεξεργασία των δεδομένων

Τη διαδικτυακή ενημέρωση του ιστοχώρου του Δήμου Θεσσαλονίκης ως προς την κυκλοφορία των φυσικών αεροαλλεργιογόνων σε εβδομαδιαία βάση, με την υλικοτεχνική υποστήριξη του Δήμου

Την ύπαρξη ανοιχτής γραμμής ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων πολιτών και επισκεπτών

Την ειδική ενημέρωση των αρμόδιων φορέων υγείας (νοσοκομείων, ιδιωτών ιατρών) με ηλεκτρονικά μέσα

Την προβολή της δράσης στα Μ.Μ.Ε. με την υλικοτεχνική υποστήριξη του Δήμου

Τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια

Τη σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης από το Α.Π.Θ. με πλήρη καταγραφή όλων των δεδομένων, της επεξεργασίας και των αναλύσεων, παρουσίαση αποτελεσμάτων, συμπεράσματα, εκτιμήσεις και προβλέψεις, η οποία θα παραδοθεί στον Δήμο

Η συνολική δαπάνη που προκύπτει από τη σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 25.000€, έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2018 και θα έχει χρονική διάρκεια ενός έτους.