INTIME

Δ. Αβραμόπουλος: “Η Κομισιόν θέλει άμεση αλλαγή του Δουβλίνο ΙΙ”

Ο Δ. Αβραμόπουλος απάντησε, εκ μέρους της Κομισιόν, στην ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την πορεία προς την υιοθέτηση ενός βιώσιμου κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, αλλά και την καταπολέμηση του φαινομένου της δουλείας εντός και εκτός ΕΕ.

Ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, υπενθυμίζοντας ότι το Μάιο του 2016 η Κομισιόν υπέβαλε πρόταση για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου, σημειώνει ότι η Κομισιόν «παραμένει προσηλωμένη στην άμεση έγκριση της εν λόγω μεταρρύθμισης, η οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για τη χάραξη μιας υπεύθυνης, προβλέψιμης και βιώσιμης μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ».

Η ερώτηση που είχε καταθέσει ο επικεφαλής της ευρω-ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ:

«Θέμα: Βιώσιμο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου.

Στην κοινή διακήρυξη της συνόδου των ηγετών των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου (10/1/2018), οι ηγέτες επτά κρατών μελών της Μεσογείου (Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία και Ισπανία) κάνουν έκκληση για «νέα εργαλεία στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (MFF)» προκειμένου να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τη διαχείριση του προσφυγικού, για ένα «νέο και δίκαιο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου (CEAS)» καθώς και για δράσεις από πλευράς της Ένωσης στην κατεύθυνση «του τερματισμού του trafficking και των όποιων νέων μορφών δουλείας».

Βάσει των ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

-Τι είδους δράσεις σκοπεύει να αναλάβει, μέχρις ότου υιοθετηθεί ένα βιώσιμο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, προκειμένου – δεδομένης και της σχετικής θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου –να προχωρήσει,μέσα στο 2018, η αυτόματη μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο, με ένα σταθερά προκαθορισμένο ποσοστό καταμερισμού, σε πλαίσιο αλληλεγγύης με τα κράτη μέλη πρώτης υποδοχής και με την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών για τους αιτούντες άσυλο;

-Ποια νέα εργαλεία εξετάζει στο πλαίσιο του ΠΔΠ προκειμένου να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειες ένταξης των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες;

-Τι προτίθεται να κάνει ώστε να συνδράμει στην αναγνώριση και καταπολέμηση του φαινομένου της δουλείας εντός και εκτός ΕΕ;».

Η απάντηση που έδωσε ο Δ. Αβραμόπουλος εξ ονόματος της Επιτροπής (20.3.2018)

«Τον Μάιο 2016, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου, ο οποίος προβλέπει ένα πιο δίκαιο και πιο ισχυρό σύστημα που βασίζεται στην αλληλεγγύη και στην ευθύνη, προκειμένου να αντιμετωπίζει εξίσου καταστάσεις στις οποίες ασκείται δυσανάλογη πίεση στα συστήματα ασύλου των κρατών μελών. Η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στην άμεση έγκριση της εν λόγω μεταρρύθμισης, η οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για τη χάραξη μιας υπεύθυνης, προβλέψιμης και βιώσιμης μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ .

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τα εργαλεία του μελλοντικού Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) είναι ακόμη σε εξέλιξη και θα υποβληθούν νέες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή. Αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύντομα μετά την έγκριση των γενικών προτάσεων του ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020, η οποία προβλέπεται τον Μάιο του 2018.

Η προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων  εστιάζει στα ανθρώπινα δικαιώματα, εστιάζει στα θύματα, είναι ειδική για κάθε φύλο και επιδεικνύει ευαισθησία για τα παιδιά. Βασιζόμενη στις εν εξελίξει προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων  και σε όσα έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ , η ανακοίνωση της 4ης Δεκεμβρίου 2017  προσδιορίζει περαιτέρω συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο τριών προτεραιοτήτων: την εξάρθρωση του επιχειρηματικού μοντέλου και τη διάλυση της αλυσίδας της εμπορίας ανθρώπων, τη βελτίωση της πρόσβασης στα δικαιώματα και την πραγμάτωση των δικαιωμάτων των θυμάτων, την ενίσχυση της συντονισμένης και ενοποιημένης αντιμετώπισης, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ».