Ενίσχυση του Λιμενικού με τρία σκάφη και 50 περιπολικών οχημάτων

Δύο αποφάσεις στο πλαίσιο αναβάθμισης κι ενίσχυσης των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής υπέγραψε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Κουβέλης.

Με αυτές προκηρύχτηκαν διεθνείς, ηλεκτρονικοί, ανοικτοί διαγωνισμοί για την προμήθεια:

τριών σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό, προϋπολογισθείσας αξίας 1.410.000 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ) και 50 περιπολικών οχημάτων με επίπεδη καρότσα τύπου Pick-up, προϋπολογισθείσας αξίας 1.750.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τελών ταξινόμησης, κρατήσεων και ΦΠΑ 24%).

Τουλάχιστον 11 μέτρα το κάθε σκάφος

Τα τρία σκάφη πρόκειται να αξιοποιηθούν για την εξυπηρέτηση περιστατικών που άπτονται της ανθρωπιστικής κρίσης, όπως περιστατικά περίθαλψης προσφύγων στη θάλασσα και διακομιδής βαρέων πασχόντων ασθενών.

Το ολικό μήκος κάθε σκάφους θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 11 μέτρα, ο αριθμός των επιβαινόντων θα είναι τουλάχιστον δέκα άτομα και θα περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο ασθενών εξοπλισμένο με τον ανάλογο ιατρικό-υγειονομικό εξοπλισμό.

Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγυημένη λειτουργία για κάθε σκάφος για τουλάχιστον έξι έτη ή 6.000 ώρες λειτουργίας (ό,τι συμβεί πρώτο), κατά τη διάρκεια της οποίας θα ευθύνεται για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση κάθε σκάφους και του εξοπλισμού του. Τα σκάφη θα μπορούν να επιχειρούν κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, είτε αυτόνομα ως μονάδες, είτε σε συνεργασία με τα άλλα επιχειρησιακά μέσα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και με τα επιχειρησιακά μέσα των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Αντιμετώπιση και των μεταναστευτικών ροών

Από την πλευρά τους τα υπό προμήθεια σύγχρονα περιπολικά οχήματα είναι κυβισμού άνω των 1.800 κυβικών εκατοστών, ισχύος τουλάχιστον 150 ίππων, με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, ενώ θα διαθέτουν επίπεδη καρότσα (τύπου pick up). Τα οχήματα αυτά πρόκειται να διατεθούν κυρίως σε περιοχές με έντονη δραστηριότητα αλιείας, για την επιτήρηση, αστυνόμευση, πρόληψη και καταστολή κάθε παράνομης πράξης στο αντικείμενο της αλιείας, καθώς και σε Λιμενικές Αρχές του Ανατολικού Αιγαίου, για την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Ο προμηθευτής θα δεσμευτεί για εγγυημένη λειτουργία των οχημάτων για τουλάχιστον έξι έτη ή 200.000 χιλιόμετρα (ό,τι συμβεί πρώτο), κατά τη διάρκεια της οποίας θα διενεργεί την προβλεπόμενη συντήρηση οχήματος κι εξοπλισμού, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι για μεν τον διαγωνισμό για τα τρία σκάφη η 1η Μαρτίου 2019, για δε τον διαγωνισμό για τα 50 περιπολικά οχήματα η 8η Φεβρουαρίου 2019. Οι προσφορές και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (e-mail:[email protected], fax: 2131371361, τηλ. 213-137-4648/4210/1081) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι Διακηρύξεις έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και στον διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ (www.yen.gr), ενώ συστημικά είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.