Πρόστιμο €20.000 στο Λαυρεντιάδη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξέδωσε συμπληρωματικό δελτίο Τύπου, έξι μέρες μετά τη συνεδρίασή του της 21.2.2018, για να ανακοινώσει την επιβολή επιπλέον προστίμων ύψους 25.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε:

  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 20.000 στον κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη για παράβαση του άρθρου 7 του ν.3340/2005 κατά την κατάρτιση στο Χρηματιστήριο Αθηνών συναλλαγών επί των μετοχών της εταιρίας «ALAPIS Α.Β.Ε.Ε», που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 09.08.2010 έως 18.01.2011.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στον κ. Κωνσταντίνο Πέτσιο, υπό την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας «SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E.» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3016/2002, κατά την περίοδο 2012 και 2013.

Υπενθυμίζουμε πως την ημέρα της συνεδρίασης το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είχε ανακοινώσει:

  • Την έκδοση απόφασης για την Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018.
  • Την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων κάθε κατηγορίας ΟΣΕΚΑ, την 30η Μαρτίου και την 2α Απριλίου 2018, ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών και συναλλαγών στις οργανωμένες αγορές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4099/2012. Πρόκειται για τη Μεγάλη Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών.
  • Την ανάκληση της άδειας για την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, της εταιρείας «LEVANT PARTNERS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 4209/2013, κατόπιν αιτήματος της ίδιας της εταιρείας.
  • Την επιβολή προστίμου ύψους € 116.500 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία ELLIOT INTERNATIONAL LP για παράβαση του άρθρου 12(1.β) του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές πιστωτικής αθέτησης, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο 5 (1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012, κατά την πώληση 8.450.000 μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
  • Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 21.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.»., για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5, 8, 13, 14 και 16 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του άρθρου 25, παρ. 5 και 6 του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.
  • Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 10.000 στην τράπεζα «ALPHA BANK», για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8, 13, 14, 16 και 17, της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του άρθρου 25 παρ. 5 και 6 του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.