Το ΣΤΕ «παγώνει» το διαγωνισμό για την επέκταση του ΟΛΠ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αναστέλλει προσωρινά το διαγωνισμό για την επέκταση του επιβατικού λιμένα (νότια ζώνη) του ΟΛΠ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά τις προσφυγές των εταιρειών «Τέρνα Ανώνυμος Τουριστική, Τεχνική και Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ», οι οποίες στρέφονται κατά της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.

Οι εταιρείες ζητούσαν να ανασταλούν οι υπ’ αριθμ. 1 και 2/2018 αποφάσεις της επταμελούς σύνθεσης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, όπως και να ανασταλεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου επέκταση επιβατικού λιμένα του ΟΛΠ (Νότια Ζώνη, φάση Α’), προϋπολογισμού 136.283.800 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Συγκεκριμένα, έθεσαν το νομικό ζήτημα κατά πόσο ο ΟΛΠ όταν κάνει δημόσιους διαγωνισμούς πρέπει να τηρεί το ευρωπαϊκό δίκαιο ή όχι.

Η πρόεδρος του Δ’ Τμήματος, Μαρία Καραμανώφ, μετά από εισήγηση του συμβούλου Επικρατείας, Ηλία Μάζου, έκανε δεκτές τις αιτήσεις των δύο εταιρειών και ανέστειλε προσωρινά -σύμφωνα με το άρθρο 372 του νόμου 4412/2016- την εκτέλεση των επίμαχων δύο αποφάσεων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Η αναστολή ισχύει μέχρι να εκδοθούν οι οριστικές αποφάσεις του Δ’ Τμήματος, οι οποίες θα κρίνουν εάν κατά τους διαγωνισμούς ο ΟΛΠ πρέπει να τηρεί ή όχι την ευρωπαϊκή νομοθεσία.