Τροπολογία του ΚΚΕ για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα

Η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κατέθεσε νωρίτερα τροπολογία στο κοινοβούλιο, με την οποία ζητά να την λειτουργία των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων καθώς αυτή «συνδέεται με την αμυντική ικανότητα της χώρας».

Ακολουθεί ολόκληρη η τροπολογία:

«ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν.2779/1999 (Α΄ 296) και άλλες διατάξεις».

Θέμα : Τροποποίηση διατάξεων του ν.4446/2016 (Α’ 240)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μετά την διάσπαση της ΕΑΣ η ανώνυμη εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε βρέθηκε σαν διάδοχος της παλαιάς εταιρείας να την βαραίνουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, δεν έχει δυνατότητα χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα και παράλληλα έχει κληρονομήσει μεγάλα χρέη.

Για να είναι δυνατή η λειτουργία  της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε της οποίας ο βασικός μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο ρυθμίστηκαν με τα άρθρα 125 και 126 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ αρ. φύλλου 240/22 Δεκέμβριου 2016) τα θέματα της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και η αναστολή μέτρων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της.

Επειδή κρίνεται ότι η λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε είναι απαραίτητη γιατί συνδέεται με την αμυντική ικανότητα της χώρας, και για να γίνει δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της προτείνεται η τροποποίηση των παραπάνω άρθρων, όπως ισχύουν σήμερα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το ν.2779/1999 (Α΄ 296) και άλλες διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο

Τροποποίηση διατάξεων του ν.4446/2016 (Α’ 240)

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1,στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 125, καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 4446/2016 (Α’), όπως ισχύουν, η φράση «για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2016», αντικαθίσταται από τη φράση «για χρονικό διάστημα τριάντα έξη (36) μηνών από την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2016».

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018

Οι προτείνοντες βουλευτές

Παφίλης Θανάσης

Καραθανασόπουλος Νίκος

Γκιόκας Γιάννης

Κατσώτης Χρήστος

Βαρδαλής Σάκης