Γ. Στρατάκος / Απαιτείται ολιστική προσέγγιση του νέου μοντέλου γεωργίας

Του Γ. Στρατάκου*

H γεωργία και η αγροτική παραγωγή βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνίας και της περιφερειακής οικονομίας. Η εξασφάλιση διατροφικής επάρκειας αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για την διατήρηση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της χώρας.

Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, με ανάπτυξη και διάχυση νέων καλλιεργητικών και μεταποιητικών μεθόδων, με την αξιοποίηση και ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέσα από την τήρηση των κανόνων της αειφορικής διαχείρισης.

Ουσιαστικά, απαιτείται χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής στον τομέα της αγροδιατροφής, με σαφή στόχευση την μετατροπή των διαρθρωτικών αδυναμιών του τομέα σε ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Η δημιουργία βιώσιμων εκμεταλλεύσεων που θα λειτουργούν υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας θα επιτρέψει την μετατροπή κάθε παραγόμενου υπολείμματος ή απορριπτόμενου συστατικού από την παραγωγική διαδικασία, σε αξία για τον παραγωγό και την χώρα. Ως εκ τούτου, απαιτείται ολιστική προσέγγιση του νέου μοντέλου γεωργίας με, κεντρικό στοιχείο, την καταγραφή, τον προσδιορισμό, την ανάδειξη και την προώθηση της διαφορετικότητας της ελληνικής παραδοσιακής διατροφής σε μοριακό πολυεπιστημονικό επίπεδο και τη σαφή αποτύπωση των επιπτώσεών της στην υγεία, ευεξία και μακροζωία.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υπό τη νέα πολιτική ηγεσία έχει την πρόθεση να συνεργαστεί σε όλα τα επίπεδα, με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία τους φορείς του τομέα αλλά και τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας προκείμενου να αρθούν όλα τα εμπόδια και να οδηγηθεί η χώρα στον τομέα της αγροτικής παραγωγής σε επωφελείς παραγωγικούς μετασχηματισμούς όπου θα παράγονται υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα.

Η πιστή εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος για το νέο μοντέλο πρωτογενούς παραγωγής, προϋποθέτει την αναμόρφωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και την προσαρμογή του στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται σε μια ελεύθερη και διεθνή αγορά. Σε αυτή τη βάση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα εισάγει νέο νόμο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ο οποίος σκοπό έχει να συντελέσει στην ανασύνθεση και ενδυνάμωσή τους, αναπροσαρμόζοντάς τους σε ισχυρές οικονομικές οντότητες του αγροτικού κόσμου.

Περαιτέρω, η αναμόρφωση της νέας ΚΑΠ σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και την κατεύθυνση της οργάνωσης των παραγωγών με στόχο την πράσινη αγροτική ανάπτυξη και την ευφυή γεωργία, αποτελεί για το Υπουργείο μας κυρίαρχη προτεραιότητα.

Επιπροσθέτως, απαιτείται επικαιροποίηση του σχεδίου στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη με κεντρικό ρόλο τη μετάβαση σε μια έξυπνη γεωργία, η οποία θα σέβεται το περιβάλλον και θα αυξάνει και την προστιθέμενη αξία των ελληνικών προιόντων.

Τέλος, η αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων στα αγροτικά προιόντα με εντατικοποίηση των ελέγχων και η προβολή και ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης προβάλλοντας τα συγκριτικά και πολλές φορές απόλυτα πλεονεκτήματα των αγροτικών προϊόντων μας, θα καταστήσει τον έλληνα αγρότη πρωταγωνιστή σε απαιτητικές αγορές που ζητούν ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα».

Γιώργος Στρατάκος είναι ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
©Πηγή: amna.gr