«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος»

Δημοσιεύθηκε σήμερα, στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, ο συμπληρωματικός προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων και κατάλογος με τη συνολική βαθμολογική κατάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος».

Σύμφωνα με τα στοιχεία αποφασίζεται:

– Η βαθμολογική κατάταξη, μετά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και βαθμολόγηση 2.028 επιχειρηματικών σχεδίων που προχώρησαν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, για την 2η περίοδο υποβολής, ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων.

– Η κατάρτιση συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων της δράσης, για την 2η περίοδο υποβολής, με 761 επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 18.501.103,14 ευρώ, κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα περιφερειών και ανά κατηγορία δικαιούχων, προσαυξημένη κατά 20%. Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης αυτών των επιχειρηματικών σχεδίων, θα πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή 15/11/2019 να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

– Η απόρριψη ως μη επιλέξιμων, 87 επιχειρηματικών σχεδίων, για την 2η περίοδο υποβολής, με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 2.106.080,21 ευρώ, τα οποία βρίσκονται σε προκριθείσα σειρά βαθμολογικής κατάταξης και κρίνονται μη επιλέξιμα λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής ή/και λόγω εντοπισμού αναφοράς στοιχείων σε μη επιτρεπόμενα πεδία του επιχειρηματικού σχεδίου.

– Η απόρριψη 8 επιχειρηματικών σχεδίων, για την 2η περίοδο υποβολής, με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 194.233 ευρώ, λόγω βαθμολογίας ή και για άλλο λόγο.

©Πηγή: amna.gr