Η ΔΩΔΩΝΗ συμμετέχει στο Cheese Art

Η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ, συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα Cheese Art για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών παραδοσιακών τυριών, την ενίσχυση της καινοτομίας τους και της ανταγωνιστικότητάς τους στις νέες αγορές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στόχος της δράσης είναι η διασύνδεση επιστημονικών φορέων (Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων) με τη βιομηχανία, για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών αποσκοπώντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών βιομηχανιών.

Το πρόγραμμα Cheese Art έχει σκοπό να διαπιστώσει την επίδραση που έχουν οι διάφοροι μικροοργανισμοί στο άρωμα, τη γεύση και την υφή των ελληνικών παραδοσιακών τυριών αυθόρμητης ζύμωσης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων μικροβιολογίας και μοριακής βιολογίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση και ταυτοποίηση μικροβιακών στελεχών με ωφέλιμα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω από τη βιομηχανία τροφίμων, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τυριών διεθνώς.   

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ, κ. Μιχάλης Παναγιωτάκης, δήλωσε σχετικά: «Στη ΔΩΔΩΝΗ κύριο μέλημα μας είναι να καινοτομούμε και να αναζητούμε διαρκώς τρόπους βελτίωσης των προϊόντων μας, θέτοντας πάντα σε αρμονία την παράδοση με τις σύγχρονες τεχνολογικά μεθόδους παραγωγής. Μέσω της συμμετοχής μας στο καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα Cheese Art, ευελπιστούμε ότι θα αποκτήσουμε εμείς, αλλά και ο ευρύτερος κλάδος, ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού διεθνώς, ώστε τα ελληνικά μας τυριά να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ολοένα αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και επιθυμίες των καταναλωτών σε όλον τον κόσμο.»

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα Cheese Art υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

©Πηγή: amna.gr