Ρουμανία: Μέτρα για τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος

Το χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα -σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο-  είναι το κυριότερο ζήτημα της πραγματικής οικονομικής σύγκλισης της Ρουμανίας σε σχέση με τα μέλη της ευρωζώνης. Ωστόσο, το ίδιο θέμα δεν αποτελεί τυπικό κριτήριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθέτησης του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος από τη Ρουμανία και ένταξής της στην ευρωζώνη, επισημαίνει έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Από την έκθεση σύγκλισης του 2018 προκύπτει ότι η Ρουμανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διάφορα διαρθρωτικά, κυρίως, ζητήματα, όσον αφορά το θέμα της σύγκλισης. Όταν η έκθεση εκδόθηκε το 2018, τα στοιχεία για το έλλειμμα και το χρέος για το 2017 και ο πληθωρισμός -την άνοιξη του 2018- ήταν σύμφωνοι με τα κριτήρια σύγκλισης που απαιτούνται για την πρόσβαση στον ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ (ERM II).
«Αλλά η διακύμανση των ποσοστών πληθωρισμού ήταν υψηλή τα τελευταία δέκα χρόνια. Απαιτούνται μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση του θεσμικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την τόνωση των επενδύσεων και του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων, τη μείωση των μεγάλων αναντιστοιχιών και την ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήματος. Θα πρέπει, επίσης, να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση της ανεπαρκούς απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων από τη Ρουμανία» αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Για την επίτευξη του στόχου της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να συνεχίσουν να βελτιώνουν τις εποπτικές τους πρακτικές, ακολουθώντας  -μεταξύ άλλων- τις συστάσεις των αρμόδιων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, αλλά και τη συνεργασία με άλλες εθνικές εποπτικές αρχές των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

©Πηγή: amna.gr